• Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện công nghiệp.
  • Thiết kế và lắp đặt tủ bảng điện.
  • Lập trình PLC, HMI, SCADA.